Využite zľavu 5% na všetky produkty BLANCO, FRANKE a SCHOCK. KÓD ⇢ ZLV5

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov pre zmluvy uzavreté na diaľku prostredníctvom webového sídla spoločnosti webniture, s. r. o. na doméne drezydokuchyne.sk

I. Úvodné ustanovenia

(1) Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzavretých na diaľku medzi spoločnosťou webniture, s. r. o. ako predávajúcim a spotrebiteľom ako kupujúcim prostredníctvom využitia webového sídla spoločnosti webniture, s. r. o. na doméne drezydokuchyne.sk, ako aj elektronickej pošty alebo telefónu.

(2) Predávajúcim je spoločnosť webniture, s. r. o. s týmito identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi:
obchodné meno: webniture, s. r. o., sídlo: Tomášikova 16550/3A, 821 01 Bratislava, IČO: 50002465, DIČ: 2120139362, IČ DPH: SK2120139362, zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 115205/B, e-mailová adresa: info@drezydokuchyne.sk, telefónne číslo: 0950 447 456, webové sídlo: ucelený súbor webových stránok predávajúceho na doméne označenej drezydokuchyne.sk, orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, P.O.BOX 5, Bajkalská 21/A, 820 07 Bratislava, miestne príslušný Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, P.O.BOX 5, Bajkalská 21/A, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104, fax č. 02/58272 170.

(3) Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá pri uzavieraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

II. Predzmluvné informácie

(1) Pred uzavretím kúpnej zmluvy na diaľku a pred tým, ako kupujúci odošle objednávku, mu predávajúci týmto jasne a zrozumiteľne a spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie oznamuje tieto informácie:

a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe, a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho pri každom tovare a službe,

b) obchodné meno a sídlo predávajúceho, a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

c) telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má, a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

d) adresu predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b), a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho a v reklamačnom poriadku umiestnenom na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

e) celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní a v prípade tovaru, ktorý je elektrozariadením aj výšku recyklačného poplatku alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky, a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

f) cena za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, je v bežnej výške a závisí od tarify telekomunikačných/elektronických komunikačných služieb, ktoré kupujúci využíva,

g) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúcich, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho a v reklamačnom poriadku umiestnenom na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

h) informáciu o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho

i) informáciu o tom, že ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) okrem prípadu, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

j) informáciu o prípadnej povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

k) informáciu o tom, v ktorých prípadoch kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

l) poučenie o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka, a to v reklamačnom poriadku umiestnenom na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

m) informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcim po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho a v reklamačnom poriadku umiestnenom na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

n) informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre kupujúceho taký záväzok, a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

o) informáciu o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre kupujúceho taký záväzok, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

p) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho, a zároveň na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže kupujúci podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu,

q) informáciu o jednotlivých úkonoch potrebných na uzavretie kúpnej zmluvy, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

r) informáciu o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predávajúceho a kupujúcemu bude dostupná na základe písomnej žiadosti, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

s) informáciu o tom, že jazykom ponúkaným na uzavretie kúpnej zmluvy je slovenský jazyk, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho.

III. Uzavretie kúpnej zmluvy

(1) Predávajúci na svojom webovom sídle o každom tovare, ktorý má v ponuke a ktorý umožňuje kupujúcemu kúpiť, zverejňuje výzvu na kúpu, t.j. obchodnú komunikáciu obsahujúcu opis základných znakov výrobku, cenu a ďalšie podstatné informácie, akými sú najmä hlavné vlastnosti výrobku, ďalšie náklady na dopravu a dodanie, spôsob platby, podmienky dodania, podmienky vybavovania reklamácie, právo na odstúpenie od zmluvy, predĺženú záručnú dobu a jej dĺžku, ak ju predávajúci na konkrétny tovar poskytuje. Ak predávajúci ponúka tovar v akcii, akčná ponuka platí do vypredania zásob, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak.

(2) Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru zverejneného na webovom sídle predávajúceho za kúpnu cenu zverejnenú na webovom sídle predávajúceho, je objednávka kupujúceho zaslaná predávajúcemu vo forme vyplneného objednávkového formulára z webového sídla predávajúceho prostredníctvom tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“ alebo objednávka zadaná telefonicky. Objednávka musí obsahovať aspoň:

a) meno, priezvisko a bydlisko kupujúceho,

b) adresu dodania na území Slovenskej republiky,

c) telefónne číslo kupujúceho a jeho e-mailovú adresu,

d) identifikáciu objednávaného tovaru, jeho množstvo a cenu.

(3) Kupujúcemu po odoslaní objednávky z webového sídla predávajúceho bude doručené na e-mailovú adresu zadanú v objednávke automaticky vykonávané oznámenie o doručení objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len: „potvrdenie o doručení objednávky“). Ustanovenie tohto odseku sa neuplatní v prípade telefonickej objednávky.

(4) Po doručení objednávky predávajúci overí dostupnosť tovaru a bez zbytočného odkladu zašle kupujúcemu e-mailom na e-mailovú adresu zadanú v objednávke potvrdenie objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a potvrdením o uzavretí zmluvy. Potvrdenie objednávky e-mailom obsahuje v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku predzmluvné informácie uvedené v článku II. týchto obchodných podmienok na trvanlivom nosiči.

(5) Potvrdením objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Uzavretou kúpnou zmluvou sú predávajúci a kupujúci viazaní. Predzmluvné informácie uvedené v článku II. týchto obchodných podmienok tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku a môžu byť zmenené iba výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

(6) Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť kupujúcemu objednávku v prípade nedostupnosti tovaru, pričom zašle kupujúcemu bez zbytočného odkladu alternatívnu ponuku. V takom prípade sa na uzavretie zmluvy vyžaduje výslovné prijatie alternatívnej ponuky zo strany kupujúceho.

(7) Po predaji tovaru predávajúci poskytuje kupujúcemu, ktorý si v objednávke objednal od predávajúceho poskytnutie doplnkovej odplatnej služby „Nákup bez starostí“ a uhradil predávajúcemu odplatu za túto službu vo výške a lehote uvedenej v objednávke:

a) ďalšiu záručnú dobu 12 mesiacov nad rámec 24 mesačnej zákonnej záručnej doby alebo nad rámec predĺženej záručnej doby, ak ju predávajúci na konkrétny tovar poskytuje,

b) právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do 30 dní od prevzatia tovaru,

c) vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy na náklady predávajúceho a

d) v prípade nerozbaleného predmetu kúpy právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 100 dní odo dňa prevzatia tovaru,
to všetko za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach a v reklamačnom poriadku predávajúceho.

IV. Kúpna cena a platobné podmienky

(1) Z kúpnej zmluvy vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru, tak ako to je uvedené v potvrdení objednávky.

(2) Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho pred dodaním tovaru,

b) platobnou kartou on-line cez internetové rozhranie banky pred dodaním tovaru,

c) v prípade kúpnej ceny neprevyšujúcej 600 EUR pri prevzatí tovaru zaslaného na dobierku od prepravcu v hotovosti, platobnou kartou alebo prostredníctvom systému Viamo,

d) v prípade kúpnej ceny neprevyšujúcej 600 EUR pri prevzatí tovaru zaslaného na dobierku na odberných miestach Pickup prepravcu – spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o., sídlo Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, zapísaná v OR OS BA I, odd Sro, vl. č. 26367/B (ďalej aj „DPD“) v hotovosti a aj platobnou kartou na vybraných odberných miestach Pickup prepravcu DPD, pri ktorých je tento spôsob platby kartou uvedený na http://www.dpdpickup.sk/pickup.

(3) Ak si kupujúci zvolí niektorý zo spôsobov platby pred dodaním tovaru, je povinný zaplatiť predávajúcemu preddavok na kúpnu cenu vo výške kúpnej ceny a náklady na doručenie tovaru spolu s objednávkou. Ak si kupujúci zvolí platbu na dobierku, je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru pri prevzatí tovaru. Predávajúci doručí kupujúcemu najneskôr do piatich pracovných dní po dodaní predmetu kúpy elektronickú faktúru, s čím kupujúci vyslovuje zaslaním objednávky alebo zadaním telefonickej objednávky súhlas.

V. Dodacie podmienky a preprava

(1) Z kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy odovzdať kupujúcemu. Predávajúci si vyhradil, že dodanie tovaru uskutočňuje len v rámci Slovenskej republiky.

(2) Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy kupujúcemu bez zbytočného odkladu po zaplatení kúpnej ceny zo strany kupujúceho spôsobom dohodnutým v potvrdenej objednávke, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, okrem prípadu, ak predmetom kúpy je tovar z kategórie keramický drez a keramický set, ktorý je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr do 90 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. O odoslaní tovaru predávajúci informuje kupujúceho e-mailom. Ak predávajúci svoj záväzok nesplní a nedodá predmet kúpy ani v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu kupujúcim, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť. V takom prípade je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu bezodkladne všetky plnenia prijaté na základe zmluvy.

(3) Kupujúci si môže zvoliť jeden z týchto spôsobov doručenia predmetu kúpy:

a) osobné prevzatie tovaru na ním zvolenom odbernom mieste Pickup prepravcu DPD počas pracovných dní v čase platnom pre jednotlivé odberné miesta alebo

b) odoslanie predmetu kúpy na miesto splnenia/určenia predávajúcim prostredníctvom prepravcu DPD, prepravcu – spoločnosti Ž & H, s.r.o., sídlo Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 432 330 zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd Sro, vl. č. 15539/S (ďalej aj „Ž & H“) alebo iného prepravcu, s ktorým má predávajúci zmluvný vzťah.

(4) V prípade osobného prevzatia tovaru kupujúcim predávajúci splní svoju povinnosť odovzdať predmet kúpy tak, že umožní kupujúcemu s tovarom nakladať na ním zvolenom odbernom mieste Pickup prepravcu DPD. Osobné prevzatie je považované za najlacnejší bežný spôsob doručenia predmetu kúpy.

(5) Ak má predávajúci predmet kúpy odoslať na miesto splnenia alebo určenia, platí, že k odovzdaniu došlo odovzdaním predmetu kúpy zo strany prepravcu kupujúcemu.

(6) Ak predávajúci splnil svoju povinnosť odovzdať predmet kúpy, kupujúci je povinný riadne odovzdaný predmet kúpy prevziať a prevzatie potvrdiť svojim podpisom. Prevzatie predmetu kúpy je kupujúci oprávnený odmietnuť, ak je obal vážne poškodený alebo tovar nie je úplný.

(7) Náklady odoslania predmetu kúpy znáša kupujúci, a to vo výške podľa cenníka umiestneného na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho.

(8) Predávajúci najneskôr spolu s dodaním tovaru doručí kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru (návod v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list) a potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči obsahujúce predzmluvné informácie podľa článku II. týchto obchodných podmienok.

VI. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody

(1) Vlastníctvo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho odovzdaním predmetu kúpy.

(2) Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho odovzdaním predmetu kúpy.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

(1) Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v zákonnej lehote do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak si kupujúci objednal u predávajúceho doplnkovú odplatnú službu „Nákup bez starostí“ a zaplatil predávajúcemu odplatu za túto službu vo výške a v lehote uvedenej v objednávke, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do 30 dní od prevzatia tovaru, t.j. v rámci doplnkovej odplatnej služby „Nákup bez starostí“ predávajúci poskytuje kupujúcemu na odstúpenie dlhšiu ako zákonnú 14 dňovú lehotu. Tovar sa považuje za prevzatý, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

(2) Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

(3) Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

(4) Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho

a) v listinnej podobe listom zaslaným doporučenou poštou na adresu: webniture, s.r.o., Tomášikova 16550/3A, 821 01 Bratislava alebo

b) elektronickou správou (e-mailom) zaslaným elektronickou poštou na e-mailovú adresu predávajúceho: servis@drezydokuchyne.sk

(5) Kupujúci môže použiť online formulár umiestnený na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho. Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby kupujúci odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom kupujúcemu potvrdenie na trvanlivom nosiči.

(6) Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri pochybnostiach o doručení sa kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú kupujúcemu v rámci predzmluvných informácií alebo na adresu, ktorej zmena bola kupujúcemu náležite oznámená predávajúcim po uzavretí kúpnej zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

(7) Dôsledkom odstúpenia od kúpnej zmluvy je, že kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje, t. j. hľadí sa na ňu, ako keby nebola nikdy vznikla. Účastníci zrušenej kúpnej zmluvy majú povinnosť vzájomne sa vysporiadať podľa zásad o bezdôvodnom obohatení a vrátiť si to, čo si už predtým plnili. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb na vrátenie tovaru predávajúcemu a dodatočných nákladov, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

(8) Pri odstúpení kupujúceho od kúpnej zmluvy má predávajúci tieto povinnosti:

a) predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, okrem prípadu ak sa kupujúci a predávajúci dohodnú na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým nebudú kupujúcemu účtované žiadne ďalšie poplatky.

b) predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

c) pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa písm. a pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

(9) Pri odstúpení kupujúceho od kúpnej zmluvy má kupujúci tieto povinnosti:

a) Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy vrátiť tovar predávajúcemu (t. j. zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu) na svoje náklady, t. j. kupujúci znáša náklady vrátenia tovaru. Keďže predávajúci v týchto všeobecných obchodných podmienkach týmto navrhol kupujúcemu, ktorý si objednal u predávajúceho doplnkovú službu „Nákup bez starostí“ a uhradil odplatu za túto službu, že si tovar, ktorý má byť vrátený, vyzdvihne prostredníctvom ním poverenej osoby priamo u kupujúceho, tento kupujúci je povinný tovar odovzdať osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Predávajúci ďalej v týchto všeobecných obchodných podmienkach týmto súhlasil, že náklady na vrátenie tovaru osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru bude znášať sám, t.j. kupujúci, ktorý si objednal a uhradil doplnkovú službu „Nákup bez starostí“ pri odstúpení od kúpnej zmluvy tieto náklady neznáša.

b) Kupujúci je v každom prípade bez ohľadu na spôsob vrátenia tovaru povinný vrátiť/odovzdať tovar kompletný, vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený a podľa možnosti v originálnom obale.

c) Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil v rámci predzmluvných informácií zákonnú informačnú povinnosť o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy.

(10) V prípade nerozbaleného predmetu kúpy predávajúci v rámci doplnkovej odplatnej služby „Nákup bez starostí“ poskytuje kupujúcemu právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 100 dní odo dňa prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa tohto odseku kupujúci môže uplatniť u predávajúceho elektronickou správou (e-mailom) zaslaným elektronickou poštou na e-mailovú adresu predávajúceho servis@drezydokuchyne.sk. V prípade odstúpenia podľa tohto odseku je kupujúci povinný tovar, ktorý má byť vrátený, odovzdať osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, ktorá si ho vyzdvihne priamo u kupujúceho, pričom náklady takéhoto vrátenia tovaru znáša predávajúci. Predávajúci si vyhradzuje právo prezrieť predmet kúpy. V prípade poškodenia obalu alebo predmetu kúpy je odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa tohto odseku absolútne neplatné a predávajúci vráti predmet kúpy kupujúcemu. Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru vrátiť kupujúcemu výlučne kúpnu cenu tovaru.

VIII. Zodpovednosť predávajúceho za vady, uplatnenie práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady (reklamácia) a záruka

(1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Zákonná záručná doba je 24 mesiacov. Na tovar, pri ktorom predávajúci na svojom webovom sídle vyhlásil, že naň poskytuje predĺženú záručnú dobu presahujúcu rozsah zákonnej záručnej doby a uviedol jej dĺžku, je záručná doba v dĺžke predĺženej záručnej doby. Predávajúci poskytuje podľa prísnejších zásad ako ustanovujú príslušné právne predpisy, nad rámec 24 mesačnej záručnej doby alebo nad rámec predĺženej záručnej doby, ak ju predávajúci na konkrétny tovar poskytuje, ďalšiu záručnú dobu 12 mesiacov za odplatu v rámci odplatnej služby „Nákup bez starostí“. Presné podmienky zodpovednosti za vady a postup uplatňovania a vybavovania reklamácie sú upravené v Reklamačnom poriadku predávajúceho.

IX. Osobné údaje

(1) Predávajúci prehlasuje, že osobné údaje kupujúceho spracúva v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) a že prijal všetky potrebné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie spracúvania osobných údajov v súlade s Nariadením a zákonom č. 18/2018 Z. z.

(2) Predávajúci ako prevádzkovateľ podľa Nariadenia získava od kupujúceho ako dotknutej osoby osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a pri platbe kartou aj osobné údaje kupujúceho nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet. Predávajúci spracúva tieto osobné údaje kupujúceho na účel uzavretia kúpnej zmluvy a v súlade s článkom 13 Nariadenia poskytuje kupujúcemu tieto informácie:

a) Prevádzkovateľom je predávajúci a jeho identifikačné údaje a kontaktné údaje sú uvedené v úvodných ustanoveniach týchto všeobecných obchodných podmienok.

b) Účelom spracúvania osobných údajov je uzavretie kúpnej zmluvy a plnenie záväzkov predávajúceho a kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (akými sú najmä uskutočnenie platby, dodanie tovaru, povinnosti súvisiace s reklamáciou tovaru).

c) Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci ako dotknutá osoba.

d) Kategórie príjemcov osobných údajov: prepravca (DPD,  Ž & H alebo iný prepravca, s ktorým má predávajúci zmluvný vzťah), poskytovateľ IT služieb.

e) Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, t.j. po dobu trvania záručnej doby na kúpený tovar alebo po dobu splnenia všetkých povinností predávajúceho súvisiacich s reklamáciou tovaru počas záručnej doby.

f) Kupujúci ako dotknutá osoba má voči predávajúcemu ako prevádzkovateľovi tieto konkrétne práva:

(i) právo požadovať od predávajúceho ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú (t.j. právo na potvrdenie, či sa osobné údaje spracúvajú a ak áno, aj právo na všetky informácie ohľadne spracúvania v rozsahu podľa Nariadenia a na bezodplatné poskytnutie jednej kópie spracúvaných osobných údajov),

(ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov,

(iii) právo na vymazanie osobných údajov („právo na zabudnutie“),

(iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

(v) právo na prenosnosť údajov.

Kupujúci si môže tieto práva uplatniť kedykoľvek zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu predávajúceho info@drezydokuchyne.sk.

g) Kupujúci má právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sa ho týka, je v rozpore s Nariadením.

h) Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou potrebnou na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci nie je povinný poskytnúť predávajúcemu osobné údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzavretie kúpnej zmluvy ani plnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

(3) Predávajúci ako prevádzkovateľ podľa Nariadenia osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa získané na účel kúpnej zmluvy na základe pozitívneho výsledku testu zlučiteľnosti účelov ďalej spracúva na účel priameho marketingu a v súlade s článkom 13 Nariadenia poskytuje kupujúcemu tieto informácie:

a) Prevádzkovateľom je predávajúci a jeho identifikačné údaje a kontaktné údaje sú uvedené v úvodných ustanoveniach týchto všeobecných obchodných podmienok.

b) Iným účelom spracúvania osobných údajov kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa je: priamy marketing (t.j. zasielanie marketingových ponúk predávajúceho kupujúcemu).

c) Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem predávajúceho.

d) Predávajúci spracúvaním osobných údajov sleduje svoj oprávnený záujem na ďalšom predaji svojho tovaru doterajším kupujúcim, pričom na základe vykonaného testu proporcionality vyhlasuje, že nad týmto oprávneným záujmom predávajúceho neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody kupujúceho.

e) Kategórie príjemcov osobných údajov: prepravca (DPD, Ž & H alebo iný prepravca, s ktorým má predávajúci zmluvný vzťah), poskytovateľ IT služieb.

f) Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, t.j. po dobu jedného roka po obdržaní poslednej objednávky od kupujúceho.

g) Kupujúci ako dotknutá osoba má voči predávajúcemu ako prevádzkovateľovi tieto konkrétne práva:

(i) právo požadovať od predávajúceho ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú (t.j. právo na potvrdenie, či sa osobné údaje spracúvajú a ak áno, aj právo na všetky informácie ohľadne spracúvania v rozsahu podľa Nariadenia a na bezodplatné poskytnutie jednej kópie spracúvaných osobných údajov),

(ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov,

(iii) právo na vymazanie osobných údajov („právo na zabudnutie“),

(iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

(v) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe - oprávnený záujem predávajúceho na ďalšom predaji svojho tovaru doterajším kupujúcim,

(vi) právo na prenosnosť údajov,

(vii) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

Kupujúci si môže tieto práva uplatniť kedykoľvek zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu predávajúceho info@drezydokuchyne.sk. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe - oprávnený záujem predávajúceho na ďalšom predaji svojho tovaru doterajším kupujúcim a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu si kupujúci môže uplatniť kedykoľvek aj odmietnutím zasielania ďalších marketingových ponúk pomocou odkazu v e-maile s marketingovou ponukou. V takom prípade predávajúci už osobné údaje kupujúceho na takomto právnom základe a na takýto účel ďalej nesmie spracúvať, t.j. kupujúcemu už ďalšie e-mailové marketingové ponuky zo strany predávajúceho nebudú zasielané.

h) Kupujúci má právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sa ho týka, je v rozpore s Nariadením.

ch) Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy. Kupujúci nie je povinný poskytnúť predávajúcemu osobné údaje na účely priameho marketingu. V prípade, že kupujúci namieta proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe - oprávnený záujem predávajúceho na ďalšom predaji svojho tovaru doterajším kupujúcim alebo namieta proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, predávajúci už osobné údaje na takomto právnom základe a na takýto účel ďalej nesmie spracúvať, t.j. kupujúcemu už ďalšie e-mailové marketingové ponuky zo strany predávajúceho nebudú zasielané.

(4) Predávajúci ako prevádzkovateľ podľa Nariadenia získava od kupujúceho ako dotknutej osoby osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, heslo. Predávajúci spracúva tieto osobné údaje kupujúceho na účel užívateľského konta, ktoré je určené len pre kupujúcich starších ako 18 rokov a v súlade s článkom 13 Nariadenia poskytuje kupujúcemu tieto informácie:

a) Prevádzkovateľom je predávajúci a jeho identifikačné údaje a kontaktné údaje sú uvedené v úvodných ustanoveniach týchto všeobecných obchodných podmienok.

b) Účelom spracúvania osobných údajov je vytvorenie a prevádzkovanie užívateľského konta na webovom sídle predávajúceho.

c) Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas kupujúceho ako dotknutej osoby. Kupujúci môže svoj súhlas vyjadriť pri registrácii do užívateľského konta na webovom sídle predávajúceho aktívnym označením príslušného políčka umiestneného na webovom sídle predávajúceho. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu predávajúceho info@drezydokuchyne.sk. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho ako dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

d) Kategórie príjemcov osobných údajov: poskytovateľ IT služieb.

e) Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu existencie užívateľského konta, nie však dlhšie ako po dobu trvania súhlasu kupujúceho na spracúvanie osobných údajov na účel užívateľského konta.

f) Kupujúci ako dotknutá osoba má voči predávajúcemu ako prevádzkovateľovi tieto konkrétne práva:

(i) právo požadovať od predávajúceho ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú (t.j. právo na potvrdenie, či sa osobné údaje spracúvajú a ak áno, aj právo na všetky informácie ohľadne spracúvania v rozsahu podľa Nariadenia a na bezodplatné poskytnutie jednej kópie spracúvaných osobných údajov),

(ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov,

(iii) právo na vymazanie osobných údajov („právo na zabudnutie“),

(iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

(v) právo na prenosnosť údajov,

(vi) právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať.

Kupujúci si môže tieto práva uplatniť kedykoľvek zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu predávajúceho info@drezydokuchyne.sk.

g) Kupujúci má právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sa ho týka, je v rozpore s Nariadením.

(5) Predávajúci ako prevádzkovateľ podľa Nariadenia získava od kupujúceho ako dotknutej osoby osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ), e-mailová adresa, telefónne číslo, iná adresa doručenia prípadnej výhry ako adresa bydliska. Predávajúci spracúva tieto osobné údaje kupujúceho na účel konkrétnych spotrebiteľských súťaží, ktoré sú určené len pre kupujúcich starších ako 18 rokov a v súlade s článkom 13 Nariadenia poskytuje kupujúcemu tieto informácie:

a) Prevádzkovateľom je predávajúci a jeho identifikačné údaje a kontaktné údaje sú uvedené v úvodných ustanoveniach týchto všeobecných obchodných podmienok.

b) Účelom spracúvania osobných údajov je konkrétna spotrebiteľská súťaž (t.j. vyhodnotenie súťaže, informovanie výhercu, zverejnenie mena, priezviska, a obce výhercu na stránkach predávajúceho www.drezydokuchyne.sk/blog a doručenie výhry výhercovi).

c) Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas kupujúceho ako dotknutej osoby. Kupujúci môže svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel konkrétnej spotrebiteľskej súťaže vyjadriť aktívnym označením príslušného políčka umiestneného na webovom sídle predávajúceho pri pravidlách konkrétnej spotrebiteľskej súťaže. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu predávajúceho info@drezydokuchyne.sk. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho ako dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

d) Kategórie príjemcov osobných údajov: prepravca (DPD, Ž & H alebo iný prepravca, s ktorým má predávajúci zmluvný vzťah), poskytovateľ IT služieb.

e) Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich z konkrétnej spotrebiteľskej súťaže, nie však dlhšie ako po dobu trvania súhlasu kupujúceho na spracúvanie osobných údajov na účel konkrétnej spotrebiteľskej súťaže.

f) Kupujúci ako dotknutá osoba má voči predávajúcemu ako prevádzkovateľovi tieto konkrétne práva:

(i) právo požadovať od predávajúceho ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú (t.j. právo na potvrdenie, či sa osobné údaje spracúvajú a ak áno, aj právo na všetky informácie ohľadne spracúvania v rozsahu podľa Nariadenia a na bezodplatné poskytnutie jednej kópie spracúvaných osobných údajov),

(ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov,

(iii) právo na vymazanie osobných údajov („právo na zabudnutie“),

(iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

(v) právo na prenosnosť údajov,

(vi) právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať.

Kupujúci si môže tieto práva uplatniť kedykoľvek zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu predávajúceho info@drezydokuchyne.sk.

g) Kupujúci má právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sa ho týka, je v rozpore s Nariadením.

(6) Predávajúci ako prevádzkovateľ podľa Nariadenia osobné údaje každého kupujúceho v rozsahu e-mailová adresa získané na účel kúpnej zmluvy (okrem kupujúceho, ktorý aktívnym označením políčka „Nesúhlasím so zaslaním dotazníka spokojnosti v rámci programu Overené zákazníkmi“ umiestneného na webovom sídle predávajúceho vyjadril svoj nesúhlas so zasielaním nevyžiadanej komunikácie podľa § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov) na základe pozitívneho výsledku testu zlučiteľnosti účelov ďalej spracúva na účel prieskumu spokojnosti a v súlade s ustanovením článkom 13 Nariadenia poskytuje kupujúcemu tieto informácie:

a) Prevádzkovateľom je predávajúci a jeho identifikačné údaje a kontaktné údaje sú uvedené v úvodných ustanoveniach týchto všeobecných obchodných podmienok.

b) Iným účelom spracúvania osobných údajov kupujúceho v rozsahu e-mailová adresa je: prieskum spokojnosti s nákupom realizovaný predávajúcim v rámci programu „Overené zákazníkmi“, do ktorého je predávajúci zapojený. Tento prieskum je realizovaný prostredníctvom e-mailových dotazníkov spokojnosti s nákupom zasielaných kupujúcim.

c) Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem predávajúceho.

d) Predávajúci spracúvaním osobných údajov sleduje oprávnený záujem na zisťovaní spokojnosti doterajších kupujúcich s nákupom u predávajúceho, pričom na základe vykonaného testu proporcionality prehlasuje, že nad týmto oprávneným záujmom predávajúceho neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody kupujúceho.

e) Príjemcom osobných údajov je sprostredkovateľ, ktorého predávajúci poveril uskutočňovaním spracovateľských operácií na účel prieskumu spokojnosti v rozsahu: zasielanie e-mailových dotazníkov spokojnosti, vyhodnocovanie spätnej väzby kupujúceho a analýza trhového postavenia predávajúceho, a ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk - spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. s týmito identifikačnými údajmi: obchodné meno: Heureka Shopping, s.r.o., sídlo: Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká Republika, IČO: 023 87 727, DIČ: CZ02387727, zápis v Obchodnom registri: Mestský súd Praha, spisová značka C 218977. Sprostredkovateľ je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu použiť výhradne na účel vygenerovania a zaslania e-mailového dotazníka spokojnosti v súlade s Podmienkami programu „Overené zákazníkmi“ dostupnými na adrese http://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/.

f) Ďalšie kategórie príjemcov osobných údajov:
   - poskytovateľ IT služieb
   - DPD Slovensko, Direct Parcel Distribution, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO 35834498, DIČ 2021648739


g) Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu, po ktorú je predávajúci zaradený do programu „Overené zákazníkmi“, najdlhšie však do doby, kedy kupujúci vyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním nevyžiadanej komunikácie podľa § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov alebo namietne spracúvanie e-mailovej adresy na účel prieskumu spokojnosti (t.j. zasielanie e-mailových dotazníkov).

h) Kupujúci ako dotknutá osoba má voči predávajúcemu ako prevádzkovateľovi tieto konkrétne práva:

(i) právo požadovať od predávajúceho ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú (t.j. právo na potvrdenie, či sa osobné údaje spracúvajú a ak áno, aj právo na všetky informácie ohľadne spracúvania v rozsahu podľa Nariadenia a na bezodplatné poskytnutie jednej kópie spracúvaných osobných údajov),

(ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov,

(iii) právo na vymazanie osobných údajov („právo na zabudnutie“),

(iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

(v) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe - oprávnený záujem predávajúceho na zisťovaní spokojnosti doterajších kupujúcich s nákupom u predávajúceho,

(vi) právo na prenosnosť údajov.

Kupujúci si môže tieto práva uplatniť kedykoľvek zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu predávajúceho info@drezydokuchyne.sk. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe - oprávnený záujem predávajúceho na zisťovaní spokojnosti doterajších kupujúcich s nákupom u predávajúceho si kupujúci môže uplatniť kedykoľvek aj odmietnutím zasielania ďalších e-mailových dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V takom prípade predávajúci už e-mailovú adresu kupujúceho na takomto právnom základe a na takýto účel nesmie ďalej spracúvať, t.j. kupujúcemu už ďalšie e-mailové dotazníky nebudú zasielané.

ch) Kupujúci má právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sa ho týka, je v rozpore s Nariadením.

i) Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy. Kupujúci nie je povinný poskytnúť predávajúcemu osobné údaje na účel prieskumu spokojnosti s nákupom. V prípade, že kupujúci namieta proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe - oprávnený záujem predávajúceho na zisťovaní spokojnosti doterajších kupujúcich s nákupom u predávajúceho, predávajúci už e-mailovú adresu kupujúceho na takomto právnom základe a na takýto účel ďalej nesmie spracúvať, t.j. kupujúcemu už ďalšie e-mailové dotazníky nebudú zasielané.

7. Zaregistrovaný kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a aktualizovať poskytnuté osobné údaje poprihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Prihlásiť".


X. Záverečné ustanovenia

(1) Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. apríla 2020.

(2) Kupujúci je pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Tieto všeobecné obchodné podmienky v znení platnom a účinnom v deň odoslania objednávky kupujúcim sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

(3) Na právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

(4) V prípade sporu medzi predávajúcim a kupujúcim, ak predávajúci na žiadosť kupujúceho o nápravu odpovedal zamietavo alebo neodpovedal do 30 dní od dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky alebo prostredníctvom platformy na riešenie sporov on-line vytvorenej Európskou komisiou, ktorá je dostupná na tejto webovej stránke.

V Bratislave dňa 1. apríla 2023

Ing. Peter Markech – konateľ webniture, s.r.o.

 

Všeobecné obchodné podmienky pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom webového sídla spoločnosti webniture, s. r. o. na doméne drezydokuchyne.sk

I. Úvodné ustanovenia

(1) Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzavretých na diaľku medzi spoločnosťou webniture, s. r. o. ako predávajúcim a právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom ako kupujúcim prostredníctvom využitia webového sídla spoločnosti webniture, s. r. o. na doméne drezydokuchyne.sk, ako aj elektronickej pošty, alebo telefónu.

(2) Predávajúcim je spoločnosť webniture, s. r. o. s týmito identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi:
obchodné meno: webniture, s. r. o., sídlo: Tomášikova 16550/3A, 821 01 Bratislava, IČO: 50 002 465, DIČ: 2120139362, IČ DPH: SK2120139362, zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 115205/B, e-mailová adresa: info@drezydokuchyne.sk, telefónne číslo: 0950 447 456, webové sídlo: ucelený súbor webových stránok predávajúceho na doméne označenej drezydokuchyne.sk

(3) Kupujúcim je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá sa prostredníctvom svojho IČO zaregistrovala na webovom sídle predávajúceho. Na účely článku VII. Osobné údaje je kupujúcim fyzická osoba, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby, ktorej meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo sú uvedené v objednávke a fyzická osoba podnikateľ.

II. Uzavretie kúpnej zmluvy

(1) Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru zverejneného na webovom sídle predávajúceho za kúpnu cenu zverejnenú na webovom sídle predávajúceho, je objednávka kupujúceho zaslaná predávajúcemu vo forme vyplneného objednávkového formulára z webového sídla predávajúceho prostredníctvom tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“ alebo objednávka zadaná telefonicky. Objednávka musí obsahovať aspoň:

a) obchodné meno/meno a priezvisko a sídlo/ miesto podnikania kupujúceho,

b) IČO a DIČ kupujúceho,

c) adresu dodania na území Slovenskej republiky,

c) telefónne číslo kupujúceho a jeho e-mailovú adresu,

d) identifikáciu objednávaného tovaru, jeho množstvo a cenu.

(3) Kupujúcemu po odoslaní objednávky z webového sídla predávajúceho bude doručené na e-mailovú adresu zadanú v objednávke automaticky vykonávané oznámenie o doručení objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len: „potvrdenie o doručení objednávky“). Ustanovenie tohto odseku sa neuplatní v prípade telefonickej objednávky.

(4) Po doručení objednávky predávajúci overí dostupnosť tovaru a bez zbytočného odkladu zašle kupujúcemu e-mailom na e-mailovú adresu zadanú v objednávke potvrdenie objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a potvrdením o uzavretí zmluvy.

(5) Potvrdením objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Uzavretou kúpnou zmluvou sú predávajúci a kupujúci viazaní.

(6) Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť kupujúcemu objednávku v prípade nedostupnosti tovaru, pričom zašle kupujúcemu bez zbytočného odkladu alternatívnu ponuku. V takom prípade sa na uzavretie zmluvy vyžaduje výslovné prijatie alternatívnej ponuky zo strany kupujúceho.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

(1) Z kúpnej zmluvy vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru, tak ako to je uvedené v potvrdení objednávky.

(2) Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho pred dodaním tovaru,

b) platobnou kartou on-line cez internetové rozhranie banky pred dodaním tovaru,

c) v prípade kúpnej ceny neprevyšujúcej 600 EUR pri prevzatí tovaru zaslaného na dobierku od prepravcu v hotovosti, platobnou kartou alebo prostredníctvom systému Viamo,

d) v prípade kúpnej ceny neprevyšujúcej 600 EUR pri prevzatí tovaru zaslaného na dobierku na odberných miestach Pickup prepravcu – spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o., sídlo Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, zapísaná v OR OS BA I, odd Sro, vl. č. 26367/B (ďalej aj „DPD“) v hotovosti a aj platobnou kartou na vybraných odberných miestach Pickup prepravcu DPD, pri ktorých je tento spôsob platby kartou uvedený na http://www.dpdpickup.sk/pickup.

(3) Ak si kupujúci zvolí niektorý zo spôsobov platby pred dodaním tovaru, je povinný zaplatiť predávajúcemu preddavok na kúpnu cenu vo výške kúpnej ceny a náklady na doručenie tovaru spolu s objednávkou. Ak si kupujúci zvolí platbu na dobierku, je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru pri prevzatí tovaru. Predávajúci doručí kupujúcemu najneskôr do piatich pracovných dní po dodaní predmetu kúpy elektronickú faktúru, s čím kupujúci vyslovuje zaslaním objednávky alebo zadaním telefonickej objednávky súhlas.

IV. Dodacie podmienky a preprava

(1) Z kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy odovzdať kupujúcemu. Predávajúci si vyhradil, že dodanie tovaru uskutočňuje len v rámci Slovenskej republiky.

(2) Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy kupujúcemu bez zbytočného odkladu po zaplatení kúpnej ceny zo strany kupujúceho spôsobom dohodnutým v potvrdenej objednávke, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, okrem prípadu, ak predmetom kúpy je tovar z kategórie keramický drez a keramický set, ktorý je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu najneskôr do 90 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. O odoslaní tovaru predávajúci informuje kupujúceho e-mailom. Nedodanie tovaru v dohodnutom termíne sa nepovažuje za podstatné porušenie zmluvy, a ak predávajúci svoj záväzok nesplní a nedodá predmet kúpy ani v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu kupujúcim, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť. V takom prípade je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu bezodkladne všetky plnenia prijaté na základe zmluvy.

(3) Kupujúci si môže zvoliť jeden z týchto spôsobov doručenia predmetu kúpy:

a) osobné prevzatie tovaru na ním zvolenom odbernom mieste Pickup prepravcu DPD počas pracovných dní v čase platnom pre jednotlivé odberné miesta alebo

b) odoslanie predmetu kúpy na miesto splnenia/určenia predávajúcim prostredníctvom prepravcu DPD, prepravcu – spoločnosti Ž & H, s.r.o., sídlo Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 432 330 zapísaná v OR OS Banská Bystrica, odd Sro, vl. č. 15539/S (ďalej aj „Ž & H“) alebo iného prepravcu, s ktorým má predávajúci zmluvný vzťah. .

(4) V prípade osobného prevzatia tovaru kupujúcim predávajúci splní svoju povinnosť odovzdať predmet kúpy tak, že umožní kupujúcemu s tovarom nakladať na ním zvolenom odbernom mieste Pickup prepravcu DPD.

(5) Ak má predávajúci predmet kúpy odoslať na miesto splnenia alebo určenia, platí, že k odovzdaniu došlo odovzdaním predmetu kúpy prvému prepravcovi.

(6) Ak predávajúci splnil svoju povinnosť odovzdať predmet kúpy, kupujúci je povinný riadne odovzdaný predmet kúpy prevziať a prevzatie potvrdiť svojim podpisom. Prevzatie predmetu kúpy je kupujúci oprávnený odmietnuť, ak je obal vážne poškodený alebo tovar nie je úplný.

(7) Náklady odoslania predmetu kúpy znáša kupujúci, a to vo výške podľa cenníka umiestneného na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho.

(8) Predávajúci najneskôr spolu s dodaním tovaru doručí kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru (návod v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list).

V. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody

(1) Vlastníctvo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny.

(2) Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho odovzdaním predmetu kúpy.

VI. Záruka za akosť

(1) Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude obsahovať záručný list a návod na používanie v slovenskom jazyku.

(2) Predávajúci poskytuje kupujúcemu na tovar záruku za akosť počas záručnej doby 12 mesiacov.
Presné podmienky zodpovednosti za vady a postup uplatňovania a vybavovania reklamácie sa spravujú Obchodným zákonníkom.

VII. Osobné údaje

(1) Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho spracúva v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) a že prijal všetky potrebné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie spracúvania osobných údajov v súlade s Nariadením a zákonom č. 18/2018 Z. z.

(2) Predávajúci ako prevádzkovateľ podľa Nariadenia získava od kupujúceho ako dotknutej osoby v prípade fyzickej osoby oprávnenej konať za právnickú osobu osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo a v prípade fyzickej osoby podnikateľa osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa miesta podnikania, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a pri platbe kartou aj osobné údaje kupujúceho nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet. Predávajúci spracúva tieto osobné údaje kupujúceho na účel uzavretia kúpnej zmluvy a v súlade s článkom 13 Nariadenia poskytuje kupujúcemu tieto informácie:

a) Prevádzkovateľom je predávajúci a jeho identifikačné údaje a kontaktné údaje sú uvedené v úvodných ustanoveniach týchto všeobecných obchodných podmienok.

b) Účelom spracúvania osobných údajov je uzavretie kúpnej zmluvy a plnenie záväzkov predávajúceho a kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (akými sú najmä uskutočnenie platby, dodanie tovaru, povinnosti súvisiace s reklamáciou tovaru).

c) Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci ako dotknutá osoba.

d) Kategórie príjemcov osobných údajov: prepravca (DPD, Ž & H alebo iný prepravca, s ktorým má predávajúci zmluvný vzťah), poskytovateľ IT služieb.

e) Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, t.j. po dobu trvania záručnej doby na kúpený tovar alebo po dobu splnenia všetkých povinností predávajúceho súvisiacich s reklamáciou tovaru počas záručnej doby.

f) Kupujúci ako dotknutá osoba má voči predávajúcemu ako prevádzkovateľovi tieto konkrétne práva:

(i) právo požadovať od predávajúceho ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú (t.j. právo na potvrdenie, či sa osobné údaje spracúvajú a ak áno, aj právo na všetky informácie ohľadne spracúvania v rozsahu podľa Nariadenia a na bezodplatné poskytnutie jednej kópie spracúvaných osobných údajov),

(ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov,

(iii) právo na vymazanie osobných údajov („právo na zabudnutie“),

(iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

(v) právo na prenosnosť údajov.

Kupujúci si môže tieto práva uplatniť kedykoľvek zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu predávajúceho info@drezydokuchyne.sk.

g) Kupujúci má právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sa ho týka, je v rozpore s Nariadením.

h) Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou potrebnou na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci nie je povinný poskytnúť predávajúcemu osobné údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzavretie kúpnej zmluvy ani plnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

(3) Predávajúci ako prevádzkovateľ podľa Nariadenia osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa získané na účel kúpnej zmluvy na základe pozitívneho výsledku testu zlučiteľnosti účelov ďalej spracúva na účel priameho marketingu a v súlade s článkom 13 Nariadenia poskytuje kupujúcemu tieto informácie:

a) Prevádzkovateľom je predávajúci a jeho identifikačné údaje a kontaktné údaje sú uvedené v úvodných ustanoveniach týchto všeobecných obchodných podmienok.

b) Iným účelom spracúvania osobných údajov kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa je: priamy marketing (t.j. zasielanie marketingových ponúk predávajúceho kupujúcemu).

c) Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem predávajúceho.

d) Predávajúci spracúvaním osobných údajov sleduje svoj oprávnený záujem na ďalšom predaji svojho tovaru doterajším kupujúcim, pričom na základe vykonaného testu proporcionality vyhlasuje, že nad týmto oprávneným záujmom predávajúceho neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody kupujúceho.

e) Kategórie príjemcov osobných údajov: prepravca (DPD, Ž & H alebo iný prepravca, s ktorým má predávajúci zmluvný vzťah), poskytovateľ IT služieb.

f) Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, t.j. po dobu jedného roka po obdržaní poslednej objednávky od kupujúceho.

g) Kupujúci ako dotknutá osoba má voči predávajúcemu ako prevádzkovateľovi tieto konkrétne práva:

(i) právo požadovať od predávajúceho ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú (t.j. právo na potvrdenie, či sa osobné údaje spracúvajú a ak áno, aj právo na všetky informácie ohľadne spracúvania v rozsahu podľa Nariadenia a na bezodplatné poskytnutie jednej kópie spracúvaných osobných údajov),

(ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov,

(iii) právo na vymazanie osobných údajov („právo na zabudnutie“),

(iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

(v) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe - oprávnený záujem predávajúceho na ďalšom predaji svojho tovaru doterajším kupujúcim,

(vi) právo na prenosnosť údajov,

(vii) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

Kupujúci si môže tieto práva uplatniť kedykoľvek zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu predávajúceho info@drezydokuchyne.sk. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe - oprávnený záujem predávajúceho na ďalšom predaji svojho tovaru doterajším kupujúcim a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu si kupujúci môže uplatniť kedykoľvek aj odmietnutím zasielania ďalších marketingových ponúk pomocou odkazu v e-maile s marketingovou ponukou. V takom prípade predávajúci už osobné údaje kupujúceho na takomto právnom základe a na takýto účel ďalej nesmie spracúvať, t.j. kupujúcemu už ďalšie e-mailové marketingové ponuky zo strany predávajúceho nebudú zasielané.

h) Kupujúci má právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sa ho týka, je v rozpore s Nariadením.

ch) Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy. Kupujúci nie je povinný poskytnúť predávajúcemu osobné údaje na účely priameho marketingu. V prípade, že kupujúci namieta proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe - oprávnený záujem predávajúceho na ďalšom predaji svojho tovaru doterajším kupujúcim alebo namieta proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, predávajúci už osobné údaje na takomto právnom základe a na takýto účel ďalej nesmie spracúvať, t.j. kupujúcemu už ďalšie e-mailové marketingové ponuky zo strany predávajúceho nebudú zasielané.

(4) Predávajúci ako prevádzkovateľ podľa Nariadenia získava od kupujúceho ako dotknutej osoby osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, heslo. Predávajúci spracúva tieto osobné údaje kupujúceho na účel užívateľského konta, ktoré je určené len pre kupujúcich starších ako 18 rokov a v súlade s článkom 13 Nariadenia poskytuje kupujúcemu tieto informácie:

a) Prevádzkovateľom je predávajúci a jeho identifikačné údaje a kontaktné údaje sú uvedené v úvodných ustanoveniach týchto všeobecných obchodných podmienok.

b) Účelom spracúvania osobných údajov je vytvorenie a prevádzkovanie užívateľského konta na webovom sídle predávajúceho.

c) Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas kupujúceho ako dotknutej osoby. Kupujúci môže svoj súhlas vyjadriť pri registrácii do užívateľského konta na webovom sídle predávajúceho aktívnym označením príslušného políčka umiestneného na webovom sídle predávajúceho. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu predávajúceho info@drezydokuchyne.sk

d) Kategórie príjemcov osobných údajov:
  - poskytovateľ IT služieb
  - DPD Slovensko, Direct Parcel Distribution, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO 35834498, DIČ 2021648739

e) Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu existencie užívateľského konta, nie však dlhšie ako po dobu trvania súhlasu kupujúceho na spracúvanie osobných údajov na účel užívateľského konta.

f) Kupujúci ako dotknutá osoba má voči predávajúcemu ako prevádzkovateľovi tieto konkrétne práva:

(i) právo požadovať od predávajúceho ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú (t.j. právo na potvrdenie, či sa osobné údaje spracúvajú a ak áno, aj právo na všetky informácie ohľadne spracúvania v rozsahu podľa Nariadenia a na bezodplatné poskytnutie jednej kópie spracúvaných osobných údajov),

(ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov,

(iii) právo na vymazanie osobných údajov („právo na zabudnutie“),

(iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

(v) právo na prenosnosť údajov,

(vi) právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať.

Kupujúci si môže tieto práva uplatniť kedykoľvek zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu predávajúceho info@drezydokuchyne.sk.

g) Kupujúci má právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sa ho týka, je v rozpore s Nariadením.

h) Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy. Kupujúci nie je povinný poskytnúť predávajúcemu osobné údaje na účel užívateľského konta. Osobné údaje na účel užívateľského konta kupujúci poskytuje dobrovoľne. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné vytvoriť ani využívať užívateľské konto.


(5)Predávajúci ako prevádzkovateľ podľa Nariadenia osobné údaje každého kupujúceho v rozsahu e-mailová adresa získané na účel kúpnej zmluvy (okrem kupujúceho, ktorý aktívnym označením políčka „Nesúhlasím so zaslaním dotazníka spokojnosti v rámci programu Overené zákazníkmi“ umiestneného na webovom sídle predávajúceho vyjadril svoj nesúhlas so zasielaním nevyžiadanej komunikácie podľa § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov) na základe pozitívneho výsledku testu zlučiteľnosti účelov ďalej spracúva na účel prieskumu spokojnosti a v súlade s ustanovením článkom 13 Nariadenia poskytuje kupujúcemu tieto informácie:

a) Prevádzkovateľom je predávajúci a jeho identifikačné údaje a kontaktné údaje sú uvedené v úvodných ustanoveniach týchto všeobecných obchodných podmienok.

b) Iným účelom spracúvania osobných údajov kupujúceho v rozsahu e-mailová adresa je: prieskum spokojnosti s nákupom realizovaný predávajúcim v rámci programu „Overené zákazníkmi“, do ktorého je predávajúci zapojený. Tento prieskum je realizovaný prostredníctvom e-mailových dotazníkov spokojnosti s nákupom zasielaných kupujúcim.

c) Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem predávajúceho.

d) Predávajúci spracúvaním osobných údajov sleduje oprávnený záujem na zisťovaní spokojnosti doterajších kupujúcich s nákupom u predávajúceho, pričom na základe vykonaného testu proporcionality prehlasuje, že nad týmto oprávneným záujmom predávajúceho neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody kupujúceho.

e) Príjemcom osobných údajov je sprostredkovateľ, ktorého predávajúci poveril uskutočňovaním spracovateľských operácií na účel prieskumu spokojnosti v rozsahu: zasielanie e-mailových dotazníkov spokojnosti, vyhodnocovanie spätnej väzby kupujúceho a analýza trhového postavenia predávajúceho, a ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk - spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. s týmito identifikačnými údajmi: obchodné meno: Heureka Shopping, s.r.o., sídlo: Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká Republika, IČO: 023 87 727, DIČ: CZ02387727, zápis v Obchodnom registri: Mestský súd Praha, spisová značka C 218977. Sprostredkovateľ je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu použiť výhradne na účel vygenerovania a zaslania e-mailového dotazníka spokojnosti v súlade s Podmienkami programu „Overené zákazníkmi“ dostupnými na adrese http://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/.

f) Ďalšie kategórie príjemcov osobných údajov: poskytovateľ IT služieb.

g) Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu, po ktorú je predávajúci zaradený do programu „Overené zákazníkmi“, najdlhšie však do doby, kedy kupujúci vyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním nevyžiadanej komunikácie podľa § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov alebo namietne spracúvanie e-mailovej adresy na účel prieskumu spokojnosti (t.j. zasielanie e-mailových dotazníkov).

h) Kupujúci ako dotknutá osoba má voči predávajúcemu ako prevádzkovateľovi tieto konkrétne práva:

(i) právo požadovať od predávajúceho ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú (t.j. právo na potvrdenie, či sa osobné údaje spracúvajú a ak áno, aj právo na všetky informácie ohľadne spracúvania v rozsahu podľa Nariadenia a na bezodplatné poskytnutie jednej kópie spracúvaných osobných údajov),

(ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov,

(iii) právo na vymazanie osobných údajov („právo na zabudnutie“),

(iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

(v) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe - oprávnený záujem predávajúceho na zisťovaní spokojnosti doterajších kupujúcich s nákupom u predávajúceho,

(vi) právo na prenosnosť údajov.

Kupujúci si môže tieto práva uplatniť kedykoľvek zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu predávajúceho info@drezydokuchyne.sk. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe - oprávnený záujem predávajúceho na zisťovaní spokojnosti doterajších kupujúcich s nákupom u predávajúceho si kupujúci môže uplatniť kedykoľvek aj odmietnutím zasielania ďalších e-mailových dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V takom prípade predávajúci už e-mailovú adresu kupujúceho na takomto právnom základe a na takýto účel nesmie ďalej spracúvať, t.j. kupujúcemu už ďalšie e-mailové dotazníky nebudú zasielané.

ch) Kupujúci má právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sa ho týka, je v rozpore s Nariadením.

i) Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy. Kupujúci nie je povinný poskytnúť predávajúcemu osobné údaje na účel prieskumu spokojnosti s nákupom. V prípade, že kupujúci namieta proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe - oprávnený záujem predávajúceho na zisťovaní spokojnosti doterajších kupujúcich s nákupom u predávajúceho, predávajúci už e-mailovú adresu kupujúceho na takomto právnom základe a na takýto účel ďalej nesmie spracúvať, t.j. kupujúcemu už ďalšie e-mailové dotazníky nebudú zasielané.

6. Zaregistrovaný kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a aktualizovať poskytnuté osobné údaje poprihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Prihlásiť".

VIII. Záverečné ustanovenia

(1) Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. apríla 2020.

(2) Kupujúci je pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Tieto všeobecné obchodné podmienky v znení platnom a účinnom v deň odoslania objednávky kupujúcim sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

(3) Na právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmluvné strany sa v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode dohodli, že ustanovenia § 5 ods. 3 až 6 zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode sa na nich nevzťahujú.

V Bratislave dňa 1. apríla 2023
Ing. Peter Markech - konateľ webniture, s.r.o.