Využite zľavu 5% na všetky produkty BLANCO, FRANKE a SCHOCK. KÓD ⇢ ZLV5

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Základné ustanovenia
Identifikačné údaje predávajúceho:
webniture, s.r.o.
Tomášikova 16550/3A
821 01 Bratislava
IČO: 50002465
DIČ:2120139362
IČ DPH: SK2120139362
telefón: +421-950-447-456
e-mail: info@drezydokuchyne.sk

(1) Predávajúci prehlasuje, že osobné údaje kupujúceho spracúva v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) a že prijal všetky potrebné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie spracúvania osobných údajov v súlade s Nariadením a zákonom č. 18/2018 Z. z.


(2) Predávajúci ako prevádzkovateľ podľa Nariadenia získava od kupujúceho ako dotknutej osoby osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a pri platbe kartou aj osobné údaje kupujúceho nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet. Predávajúci spracúva tieto osobné údaje kupujúceho na účel uzavretia kúpnej zmluvy a v súlade s článkom 13 Nariadenia poskytuje kupujúcemu tieto informácie:
a) Prevádzkovateľom je predávajúci a jeho identifikačné údaje a kontaktné údaje sú uvedené v úvodných ustanoveniach týchto všeobecných obchodných podmienok.
b) Účelom spracúvania osobných údajov je uzavretie kúpnej zmluvy a plnenie záväzkov predávajúceho a kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (akými sú najmä uskutočnenie platby, dodanie tovaru, povinnosti súvisiace s reklamáciou tovaru).
c) Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci ako dotknutá osoba.
d) Kategórie príjemcov osobných údajov: prepravca, poskytovateľ IT služieb.
e) Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, t.j. po dobu trvania záručnej doby na kúpený tovar alebo po dobu splnenia všetkých povinností predávajúceho súvisiacich s reklamáciou tovaru počas záručnej doby.
f) Kupujúci ako dotknutá osoba má voči predávajúcemu ako prevádzkovateľovi tieto konkrétne práva:    
(i) právo požadovať od predávajúceho ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú (t.j. právo na potvrdenie, či sa osobné údaje spracúvajú a ak áno, aj právo na všetky informácie ohľadne spracúvania v rozsahu podľa Nariadenia a na bezodplatné poskytnutie jednej kópie spracúvaných osobných údajov), 
(ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, 
(iii) právo na vymazanie osobných údajov („právo na zabudnutie“), 
(iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
(v) právo na prenosnosť údajov.
Kupujúci si môže tieto práva uplatniť kedykoľvek zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu predávajúceho ahoj@mood.sk. 
g) Kupujúci má právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sa ho týka, je v rozpore s Nariadením.
h) Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou potrebnou na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci nie je povinný poskytnúť predávajúcemu osobné údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzavretie kúpnej zmluvy ani plnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. 

(3) Predávajúci ako prevádzkovateľ podľa Nariadenia osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa získané na účel kúpnej zmluvy na základe pozitívneho výsledku testu zlučiteľnosti účelov ďalej spracúva na účel priameho marketingu a v súlade s článkom 13 Nariadenia poskytuje kupujúcemu tieto informácie:
a) Prevádzkovateľom je predávajúci a jeho identifikačné údaje a kontaktné údaje sú uvedené v úvodných ustanoveniach týchto všeobecných obchodných podmienok.
b) Iným účelom spracúvania osobných údajov kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa je: priamy marketing (t.j. zasielanie marketingových ponúk predávajúceho kupujúcemu).
c) Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem predávajúceho. 
d) Predávajúci spracúvaním osobných údajov sleduje svoj oprávnený záujem na ďalšom predaji svojho tovaru doterajším kupujúcim, pričom na základe vykonaného testu proporcionality vyhlasuje, že nad týmto oprávneným záujmom predávajúceho neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody kupujúceho. 
e) Kategórie príjemcov osobných údajov: prepravca, poskytovateľ IT služieb.
f) Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, t.j. po dobu jedného roka po obdržaní poslednej objednávky od kupujúceho.
g) Kupujúci ako dotknutá osoba má voči predávajúcemu ako prevádzkovateľovi tieto konkrétne práva:
(i) právo požadovať od predávajúceho ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú (t.j. právo na potvrdenie, či sa osobné údaje spracúvajú a ak áno, aj právo na všetky informácie ohľadne spracúvania v rozsahu podľa Nariadenia a na bezodplatné poskytnutie jednej kópie spracúvaných osobných údajov), 
(ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, 
(iii) právo na vymazanie osobných údajov („právo na zabudnutie“), 
(iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
(v) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe - oprávnený záujem predávajúceho na ďalšom predaji svojho tovaru doterajším kupujúcim,
(vi) právo na prenosnosť údajov,
(vii) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.
Kupujúci si môže tieto práva uplatniť kedykoľvek zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu predávajúceho ahoj@mood.sk. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe - oprávnený záujem predávajúceho na ďalšom predaji svojho tovaru doterajším kupujúcim a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu si kupujúci môže uplatniť kedykoľvek aj odmietnutím zasielania ďalších marketingových ponúk pomocou odkazu v e-maile s marketingovou ponukou. V takom prípade predávajúci už osobné údaje kupujúceho na takomto právnom základe a na takýto účel ďalej nesmie spracúvať, t.j. kupujúcemu už ďalšie e-mailové marketingové ponuky zo strany predávajúceho nebudú zasielané.
h) Kupujúci má právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sa ho týka, je v rozpore s Nariadením.
ch) Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy. Kupujúci nie je povinný poskytnúť predávajúcemu osobné údaje na účely priameho marketingu. V prípade, že kupujúci namieta proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe - oprávnený záujem predávajúceho na ďalšom predaji svojho tovaru doterajším kupujúcim alebo namieta proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, predávajúci už osobné údaje na takomto právnom základe a na takýto účel ďalej nesmie spracúvať, t.j. kupujúcemu už ďalšie e-mailové marketingové ponuky zo strany predávajúceho nebudú zasielané.

(4) Predávajúci ako prevádzkovateľ podľa Nariadenia získava od kupujúceho ako dotknutej osoby osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, heslo. Predávajúci spracúva tieto osobné údaje kupujúceho na účel užívateľského konta, ktoré je určené len pre kupujúcich starších ako 18 rokov a v súlade s článkom 13 Nariadenia poskytuje kupujúcemu tieto informácie:
a) Prevádzkovateľom je predávajúci a jeho identifikačné údaje a kontaktné údaje sú uvedené v úvodných ustanoveniach týchto všeobecných obchodných podmienok.
b) Účelom spracúvania osobných údajov je vytvorenie a prevádzkovanie užívateľského konta na webovom sídle predávajúceho.
c) Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas kupujúceho ako dotknutej osoby. Kupujúci môže svoj súhlas vyjadriť pri registrácii do užívateľského konta na webovom sídle predávajúceho aktívnym označením príslušného políčka umiestneného na webovom sídle predávajúceho. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu predávajúceho ahoj@mood.sk
d) Kategórie príjemcov osobných údajov: poskytovateľ IT služieb.
e) Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu existencie užívateľského konta, nie však dlhšie ako po dobu trvania súhlasu kupujúceho na spracúvanie osobných údajov na účel užívateľského konta.
f) Kupujúci ako dotknutá osoba má voči predávajúcemu ako prevádzkovateľovi tieto konkrétne práva:
(i) právo požadovať od predávajúceho ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú (t.j. právo na potvrdenie, či sa osobné údaje spracúvajú a ak áno, aj právo na všetky informácie ohľadne spracúvania v rozsahu podľa Nariadenia a na bezodplatné poskytnutie jednej kópie spracúvaných osobných údajov), 
(ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, 
(iii) právo na vymazanie osobných údajov („právo na zabudnutie“), 
(iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
(v) právo na prenosnosť údajov,
(vi) právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať.
Kupujúci si môže tieto práva uplatniť kedykoľvek zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu predávajúceho ahoj@mood.sk. 
g) Kupujúci má právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sa ho týka, je v rozpore s Nariadením.
h) Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy. Kupujúci nie je povinný poskytnúť predávajúcemu osobné údaje na účel užívateľského konta. Osobné údaje na účel užívateľského konta kupujúci poskytuje dobrovoľne. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné vytvoriť ani využívať užívateľské konto.  

(5) Predávajúci ako prevádzkovateľ podľa Nariadenia získava od kupujúceho ako dotknutej osoby osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ), e-mailová adresa, telefónne číslo, iná adresa doručenia prípadnej výhry ako adresa bydliska. Predávajúci spracúva tieto osobné údaje kupujúceho na účel konkrétnych spotrebiteľských súťaží, ktoré sú určené len pre kupujúcich starších ako 18 rokov a v súlade s článkom 13 Nariadenia poskytuje kupujúcemu tieto informácie:
a) Prevádzkovateľom je predávajúci a jeho identifikačné údaje a kontaktné údaje sú uvedené v úvodných ustanoveniach týchto všeobecných obchodných podmienok.
b) Účelom spracúvania osobných údajov je konkrétna spotrebiteľská súťaž (t.j. vyhodnotenie súťaže, informovanie výhercu, zverejnenie mena, priezviska, a obce výhercu na stránkach predávajúceho www.mood.sk/blog a doručenie výhry výhercovi).
c) Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas kupujúceho ako dotknutej osoby. Kupujúci môže svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel konkrétnej spotrebiteľskej súťaže vyjadriť aktívnym označením príslušného políčka umiestneného na webovom sídle predávajúceho pri pravidlách konkrétnej spotrebiteľskej súťaže. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu predávajúceho ahoj@mood.sk
d) Kategórie príjemcov osobných údajov: prepravca, poskytovateľ IT služieb.
e) Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich z konkrétnej spotrebiteľskej súťaže, nie však dlhšie ako po dobu trvania súhlasu kupujúceho na spracúvanie osobných údajov na účel konkrétnej spotrebiteľskej súťaže.
f) Kupujúci ako dotknutá osoba má voči predávajúcemu ako prevádzkovateľovi tieto konkrétne práva:
(i) právo požadovať od predávajúceho ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú (t.j. právo na potvrdenie, či sa osobné údaje spracúvajú a ak áno, aj právo na všetky informácie ohľadne spracúvania v rozsahu podľa Nariadenia a na bezodplatné poskytnutie jednej kópie spracúvaných osobných údajov), 
(ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, 
(iii) právo na vymazanie osobných údajov („právo na zabudnutie“), 
(iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
(v) právo na prenosnosť údajov,
(vi) právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať.
Kupujúci si môže tieto práva uplatniť kedykoľvek zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu predávajúceho ahoj@mood.sk. 
g) Kupujúci má právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sa ho týka, je v rozpore s Nariadením.
h) Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy. Kupujúci nie je povinný poskytnúť predávajúcemu osobné údaje na účel konkrétnej spotrebiteľskej súťaže. Osobné údaje na účel konkrétnej spotrebiteľskej súťaže kupujúci poskytuje dobrovoľne. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné sa zúčastniť konkrétnej spotrebiteľskej súťaže.  

(6) Predávajúci ako prevádzkovateľ podľa Nariadenia osobné údaje každého kupujúceho v rozsahu e-mailová adresa získané na účel kúpnej zmluvy (okrem kupujúceho, ktorý aktívnym označením políčka „Nesúhlasím so zaslaním dotazníka spokojnosti v rámci programu Overené zákazníkmi“ umiestneného na webovom sídle predávajúceho vyjadril svoj nesúhlas so zasielaním nevyžiadanej komunikácie podľa § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov) na základe pozitívneho výsledku testu zlučiteľnosti účelov ďalej spracúva na účel prieskumu spokojnosti a v súlade s ustanovením článkom 13 Nariadenia poskytuje kupujúcemu tieto informácie:
a) Prevádzkovateľom je predávajúci a jeho identifikačné údaje a kontaktné údaje sú uvedené v úvodných ustanoveniach týchto všeobecných obchodných podmienok.
b) Iným účelom spracúvania osobných údajov kupujúceho v rozsahu e-mailová adresa je: prieskum spokojnosti s nákupom realizovaný predávajúcim v rámci programu „Overené zákazníkmi“, do ktorého je predávajúci zapojený. Tento prieskum je realizovaný prostredníctvom e-mailových dotazníkov spokojnosti s nákupom zasielaných kupujúcim. 
c) Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem predávajúceho. 
d) Predávajúci spracúvaním osobných údajov sleduje oprávnený záujem na zisťovaní spokojnosti doterajších kupujúcich s nákupom u predávajúceho, pričom na základe vykonaného testu proporcionality prehlasuje, že nad týmto oprávneným záujmom predávajúceho neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody kupujúceho. 
e) Príjemcom osobných údajov je sprostredkovateľ, ktorého predávajúci poveril uskutočňovaním spracovateľských operácií na účel prieskumu spokojnosti v rozsahu: zasielanie e-mailových dotazníkov spokojnosti, vyhodnocovanie spätnej väzby kupujúceho a analýza trhového postavenia predávajúceho, a ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk - spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. s týmito identifikačnými údajmi: obchodné meno: Heureka Shopping, s.r.o., sídlo: Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká Republika, IČO: 023 87 727, DIČ: CZ02387727, zápis v Obchodnom registri: Mestský súd Praha, spisová značka C 218977. Sprostredkovateľ je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu použiť výhradne na účel vygenerovania a zaslania e-mailového dotazníka spokojnosti v súlade s Podmienkami programu „Overené zákazníkmi“ dostupnými na adrese http://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/.
f) Ďalšie kategórie príjemcov osobných údajov: poskytovateľ IT služieb.
g) Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu, po ktorú je predávajúci zaradený do programu „Overené zákazníkmi“, najdlhšie však do doby, kedy kupujúci vyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním nevyžiadanej komunikácie podľa § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov alebo namietne spracúvanie e-mailovej adresy na účel prieskumu spokojnosti (t.j. zasielanie e-mailových dotazníkov).
h) Kupujúci ako dotknutá osoba má voči predávajúcemu ako prevádzkovateľovi tieto konkrétne práva:
(i) právo požadovať od predávajúceho ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú (t.j. právo na potvrdenie, či sa osobné údaje spracúvajú a ak áno, aj právo na všetky informácie ohľadne spracúvania v rozsahu podľa Nariadenia a na bezodplatné poskytnutie jednej kópie spracúvaných osobných údajov), 
(ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, 
(iii) právo na vymazanie osobných údajov („právo na zabudnutie“), 
(iv) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
(v) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe - oprávnený záujem predávajúceho na zisťovaní spokojnosti doterajších kupujúcich s nákupom u predávajúceho,
(vi) právo na prenosnosť údajov.
Kupujúci si môže tieto práva uplatniť kedykoľvek zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu predávajúceho ahoj@mood.sk. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe - oprávnený záujem predávajúceho na zisťovaní spokojnosti doterajších kupujúcich s nákupom u predávajúceho si kupujúci môže uplatniť kedykoľvek aj odmietnutím zasielania ďalších e-mailových dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V takom prípade predávajúci už e-mailovú adresu kupujúceho na takomto právnom základe a na takýto účel nesmie ďalej spracúvať, t.j. kupujúcemu už ďalšie e-mailové dotazníky nebudú zasielané.
ch) Kupujúci má právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sa ho týka, je v rozpore s Nariadením.
i) Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy. Kupujúci nie je povinný poskytnúť predávajúcemu osobné údaje na účel prieskumu spokojnosti s nákupom. V prípade, že kupujúci namieta proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe - oprávnený záujem predávajúceho na zisťovaní spokojnosti doterajších kupujúcich s nákupom u predávajúceho, predávajúci už e-mailovú adresu kupujúceho na takomto právnom základe a na takýto účel ďalej nesmie spracúvať, t.j. kupujúcemu už ďalšie e-mailové dotazníky nebudú zasielané.